Сведения о журнале

 Журнал временно не принимает статьи. 

 Приносим извинения.

«Kazakhstan Innovations»  ҚБ Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Байланыс, ақпараттандыру және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитеті 2017 жылғы 21 сәуірдегі № 16464-Ж куәлігімен   рәсімделген «Kazakhstan Innovations» ғылыми журналына мақалалар қабылдайтынын хабарлаймыз.

Біздің журнал жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық бағыттар бойынша ғылыми еңбектерді қабылдайды. Басылымның кезеңділігі-айына 1 рет.

Оқытушылар, ғалымдар, докторанттар, магистранттар мен аспиранттарды ғылыми еңбектерді жариялауға шақырамыз.

Журнал және мұрағат туралы мәліметтер http://kazinn.kz/  сайтында орналастырылған.

«Kazakhstan Innovations»  журналында қалай жариялануға болады:

-мақаланы e-mail-ге жіберіңіз: mariam_ab@mail.ru  Мақалалар тек электрондық пошта арқылы қабылданады;

– пікірден кейін 3-5 күн ішінде шешім туралы хабарлама алыңыз;

– мақаланың өңделуі мен жариялануы үшін көрсетілген реквизиттер бойынша ақы төлеңіз. Төлем тек редколлегия материалдарды қабылдағаннан кейін ғана жүргізіледі;

– мақалалар 25-іне дейін қабылданады және ай сайын 1-іне дейін жарияланады;

– егер сіз журналдың баспа даналарын алғыңыз келсе, онда пошта арқылы жіберуді ескере отырып, олардың құнын қосымша төлеңіз.

Қызметтер құны:

Мақаланы жариялау -3000 теңге-электронды нұсқа (pdf – нұсқа), 5500 теңге – қағаз нұсқасымен жеткізу. 

«Kazakhstan Innovations» ҚҚ деректемелері

Көкшетау қ., Әуелбеков к-сі 127/12

СТН 032600252317

БСН 121240004561

ЖСК KZ476017321000003833

БИК HSBKKZKX «Қазақстан Халық Банкі АҚ»

«Kazakhstan Innovations» журналында ғылыми мақала жариялағаны үшін.

Кбе 18, КНП 861

Сондай-ақ, Kaspi Gold  арқылы  төлем жасай аласыз +7 775 503 35 93  

Байланыс:

Жұмыс телефоны: 8 (7162) 44-24-88;

(Богапов Ильдар) +7 705 102 55 47

 

Мақаланың құрылымына қойылатын  талаптар.

WORD форматы; TNR 14; жоларалық интервал 1,0; жай өрістері (жоғарғы, төменгі – 2, сол – 3, оң – 1,5 см); азат жол шегінісі – 1. Көлемі 7 бетке дейін. Тізім бойынша төртбұрышты жақшадағы дереккөздерге сілтеме [].

 

ӘОЖ ….

Т.А. Ә.

ғылыми дәрежесі, атағы

Автор (-лар)дың жұмыс/оқу орны

МАҚАЛА АТАУЫ

   Аннотация: жарияланатын материал мәтінінің тілінде (150 сөзден артық емес))

   Кілт сөздер: (10 сөзден артық емес / сөз тіркестері)

   Мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін мәтін.

 

Әдебиеттер

 

 

 

   Автор туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің аты, жұмыс/оқу орны, электрондық пошта, байланыс телефоны.

 

  ISSN : 2708-5988 (Print)

  ISSN : 2708-5996 (Online)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщаем Вам о том, что ОФ «Kazakhstan Innovations» принимает статьи в научный журнал «Kazakhstan Innovations», зарегистрированный в Министерстве информации и коммуникаций РК Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации за свидетельством № 16464-Ж от 21 апреля 2017 г.

Наш журнал принимает научные труды по естественным, техническим и гуманитарным направлениям. Периодичность издания – 1 раз в месяц.

Приглашаем преподавателей, ученых, докторантов, магистрантов и аспирантов к публикации научных трудов.

Сведения о журнале и архив размещены на сайте http://kazinn.kz/

Как опубликоваться в журнале «Kazakhstan Innovations»:

– отправьте статью на E-mail: mariam_ab@mail.ru. Статьи принимаются только по электронной почте;

 – в течение 3-5 дней, после рецензирования, получите сообщение о решении;

– оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по указанным реквизитам. Оплата производится только после приема материалов редколлегией;

– статьи принимаются до 25 числа и публикуются до 1 числа ежемесячно;

– если Вы хотите получить печатные экземпляры журнала, то дополнительно оплатите их стоимость, с учетом пересылки по почте.

Стоимость услуг:

Публикация статьи –3000 тенге – электронный вариант (pdf – версия), 5500 тенге – бумажный вариант с доставкой. 

Реквизиты ОФ «Kazakhstan Innovations»  

г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 127/12

РНН 032600252317

БИН 121240004561

ИИК KZ476017321000003833

БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»

С пометкой: за публикацию научной статьи в журнале «Kazakhstan Innovations».

Кбе 17, КНП 861

Также можете оплатить на Kaspi Gold по номеру +7 775 503 35 93 Мариям Сериковна

Контакты:

(Богапов Ильдар) +7 705 102 55 47

 

Структурные требования к статье.

WORD формат; TNR 14; межстрочный интервал 1,0; поля обычные (верхнее, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5 см); абзацный отступ – 1.  Объем до 7 страниц. Ссылки на источники в квадратных скобках по списку [].

 

УДК ….

Ф.И.О.

(фамилия инициалы)

ученая степень, звание

Место работы/учебы автора(-ов)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

   Аннотация: На языке текста публикуемого материала (не более 150 слов)

   Ключевые слова: (не более 10 слов/словосочетаний)

   Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Литература

1.      Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – М.: Инфра – М, 2005.-512 с.

2.      Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу: учеб-метод. пособие для вузов / А.А. Сливинская [и др.]. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. – 73 с.

3.      Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721 – 2001. – Введ. 2002-01 -01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил.

4.      Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. – ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с: ил.

5.      Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. -Первое изд. – 1999. – (http//www.smysl.ru/annot.php).

 

   Сведения об авторе: Фамилия Имя Отчество, место работы/учебы, электронная почта, контактный телефон.

 

Смотрите прошлые выпуски в архиве.